Wat is het verschil tussen Off Road, All Road, Adventure, Dual-Sport, Enduro, Motocross en Supermoto? (2024)

Wat is het verschil tussen Off Road, All Road, Adventure, Dual-Sport, Enduro, Motocross en Supermoto? (1)

Wat is het verschil tussen Off Road, All Road, Adventure, Dual-Sport, Enduro, Motocross en Supermoto? We zetten hieronder beknopt uiteen wat de verschillende termen inhouden. Daarna zullen we kort ingaan op de daadwerkelijke verschillen en wat onze visie is op al deze terminologie. We willen hierbij benadrukken dat dit gehele artikel berust op onze zienswijze en we dus niet de indruk willen wekken officiële definities of uitdrukkingen te formuleren.

Off Road en All Road

Volgens encyclo.nl is Off Road ‘een term waarmee wordt aangegeven dat met een vervoermiddel over onverharde wegen zoals zand, gravel, rivierbeddingen, modder, sneeuw, rotsen en ander natuurlijk terrein wordt gereden’. Letterlijk vertaald geeft de term het al aan: van de weg af. Wat ons betreft is het dus simpel: Off Road is elke ondergrond, uitgezonderd asfaltwegen.

Bij All Road worden daarentegen ook asfaltwegen meegerekend. Het is de combinatie van On- en Off Road. Soms zie je dat bij ritten met de term All- en Off Road een differentiatie wordt gemaakt voor wat betreft de ruigheid van het terrein. All Road-ritten zijn daarbij een combinatie van asfaltwegen, gravel- en zandwegen en eventueel wat mildere paden. Off Road ritten zouden wat meer ruigere ritten zijn, met steile klimmen en eventueel wat steenondergronden. Je ziet dat dit vooral de interpretatie is van de organiserende partij en ook per land verschillend is. Nogmaals, dit is niet onze interpretatie.

Adventure en Dual-Sport

Terwijl Off- en All Road meer beschrijft over de omgeving, zegt Adventure en Dual-Sport meer iets over de motorfiets. Zoals op ADVPulse.com beschreven, zijn zowel de Adventurebike als de Dual-Sportbike zeer geschikt om zowel Off Road als On Road te rijden, alleen neigt de Adventurebike meer naar wegcomfort (voornamelijk bij lange reizen), terwijl de Dual-Sportbike Off Road beter tot zijn recht komt. Generaliserend heeft een Dual-Sportbike daarom onder andere een kleinere tank, geen of een kleiner windscherm, minder ‘plaatwerk’, een hogere bodemvrijheid, een groter voorwiel en noppenbanden, wat deze beter geschikt maakt voor Off Road, maar ook minder comfortabel bij lange afstanden over de weg. Naar Dual-Sport wordt ook wel eens gerefereerd als Dual-purpose, Dualies, of Enduros. En met die laatste term komen we bij onze volgende categorie.

Motocross, Enduro en Supermoto

Motocross-motoren laten zich makkelijk omschrijven. Deze zijn volledig ontworpen voor de Motocross-sport, ofwel om op een afgesloten crossbaan rondes te rijden. Binnen deze competitie telt elke gram en daarom zie je dat op een Crossmotor niets meer is dan nodig: een kleine tank, geen standaard, geen lichten, geen claxon, geen kentekenplaat, etc. Het mag voor zichzelf spreken dat een Crossmotor dan ook niet ‘street legal’ is.

Volgens BikeBound.com is een Enduro-bike een doorontwikkelde variant op crossmotoren, gemaakt voor ‘endurance’ competities (vandaar de naam Enduro), waardoor ze in ieder geval werden uitgerust met een koplamp en achterlicht, alsook een andere versnellingsbak. Enduro’s waren vanaf ‘den beginne’ niet per se street legal, maar veel gebruikers maakten hun Enduro’s zelf toch street legal, om makkelijker van ‘gebied naar gebied’ te rijden over de openbare weg. Het duurde niet lang voordat fabrikanten hier op inspeelden en ‘wegklare’ Enduro-motoren gingen produceren. Hierdoor heerst momenteel het sentiment dat Endurobikes eigenlijk street legal Crossmotoren zijn. Voor ons is dit een makkelijke manier om Enduro en Motocross te onderscheiden en die houden we daarom graag aan.

  • Wat is het verschil tussen Off Road, All Road, Adventure, Dual-Sport, Enduro, Motocross en Supermoto? (4)
  • Wat is het verschil tussen Off Road, All Road, Adventure, Dual-Sport, Enduro, Motocross en Supermoto? (5)

Supermoto (of supermotard) is ook een afgeleide tak van de originele Crossmotor. Zoals terug te lezen op www.supermotorschool.nl heeft een Supermoto ten opzichte van een Motocross-bike kleinere, bredere velgen en straat- in plaats van noppenbanden. Bovendien heeft een supermoto grotere remschijven en aangepaste vering. Kortom, een Supermoto is een Enduro-bike (indien street legal) of Crossmotor (indien alleen voor het circuit bedoeld) die meer weg-georiënteerd is.

Wat is het verschil tussen Off Road, All Road, Adventure, Dual-Sport, Enduro, Motocross en Supermoto? (6)

Daadwerkelijke verschillen

Terug naar onze initiële vraag: wat is het verschil tussen Off Road, All Road, Adventure, Dual-Sport, Enduro, Motocross en Supermoto? Off Road en All Road zijn vrij algemene termen voor motoren die van de weg af kunnen en terreinvaardig zijn. In principe kunnen we Adventure-, Dual-Sport, Enduro- en Motocross-motoren indelen naar hun eigenschappen die de motor enerzijds meer terrein-georiënteerd of anderzijds meer weg-georiënteerd maken. Op dit spectrum leent de Crossmotor zich het meest voor Off Road, dan de Enduro, daarna de Dual-Sport en zijn de Adventurebike en Supermoto het meest weg-georiënteerd. Tevens is een gradatie aan te brengen qua gewicht, waarbij de Crossmotor het lichtst is en de Adventurebike vaak het zwaarst. De Supermoto bevindt zich hierin in hetzelfde spectrum als de Crossmotor en de Enduro, afhankelijk of het een weg- of circuitmotor is. Als we dit visualiseren komen we op het volgende diagram:

Wat is het verschil tussen Off Road, All Road, Adventure, Dual-Sport, Enduro, Motocross en Supermoto? (7)

Onze visie

In bovenstaand diagram zie je dat de verschillende soorten motoren flinke overlap vertonen. Dit is bewust, want het onderscheid is allemaal niet zo strikt, zeker aangezien iedereen het allemaal net iets anders interpreteert. Vergeet hierin ook niet de rol die marketing speelt en de aanpassingen van de gebruiker. Los van het type motor, maakt de rijder zijn machine zelf meer terrein- of weg-geörienteerd, door het respectievelijk toevoegen of weglaten van een skidplate, valbeugels, noppenbanden, hogere vering, etc.

In the end maakt het ons weinig uit wat voor een motorfiets je hebt. Uiteraard is voor Off Road rijden enige bodemvrijheid handig en moet je kunnen staan zonder te veel op je stuur te leunen. Het belangrijkste blijft echter je techniek en daarom moet je vooral oefenen, oefenen en oefenen. Wij roepen tenslotte niet voor niets: more skills, more adventure!

Zoek je verdieping of hulp bij je eigen training? Bekijk dan onze instructievideo’s vanaf het voorjaar of schrijf je in bij een van onze Off Road Motor Trainingen.

– 23-01-2021 –

Update 31-01-2021:

Op verzoek via Instagram hebben we de categorie Supermoto toegevoegd aan de vergelijking en het diagram.

Wat is het verschil tussen Off Road, All Road, Adventure, Dual-Sport, Enduro, Motocross en Supermoto? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 6074

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.